Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης (Όροι Χρήσης)

1. Εισαγωγή

Καλώς ορίσατε στο διαδικτυακό τόπο του ΑΘΗΝΕΟ, https://www.athineo.gr/ (στο εξής «ιστότοπος/ ιστοσελίδα»), που ανήκει στην εταιρεία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα (στο εξής «Εταιρεία»). Προκειμένου οι χρήστες να απολαμβάνουν όλες τις δυνατότητες που προσφέρει ο ιστότοπος του ΑΘΗΝΕΟ πρέπει να είναι ενήλικοι. Τόσο στους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης όσο και στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και στην Πολιτική που αφορά στη Χρήση Cookies, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές μας. Σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τα εν λόγω έγγραφα.

2. Δυνατότητα Εφαρμογής

Με τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου ο χρήστης αποδέχεται την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης. Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει τους παρόντες Όρους Χρήσης, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτών στον ιστότοπο https://www.athineo.gr/ . Οι χρήστες του ιστοτόπου οφείλουν να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους Χρήσης προκειμένου να ενημερώνονται για πιθανές αλλαγές. Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί τη δέσμευση από τους παρακάτω Όρους Χρήσης, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στον ιστότοπο και να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού.

3. Περιεχόμενο

Ο ιστότοπος https://www.athineo.gr/ έχει σκοπό την παροχή πληροφοριών, την πώληση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών για τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας. Στον ιστότοπο περιέχονται κείμενα, εικόνες και βίντεο, φωτογραφίες, λογότυπα, αρχεία ήχου (εφεξής αναφερομένων από κοινού ως το «περιεχόμενο»). Το περιεχόμενο του ιστοτόπου –χωρίς κανέναν επ’ αυτού περιορισμό, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων- αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Eταιρείας και, ως εκ τούτου, προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

Για οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου του ιστοτόπου, πλην της καθαρά ιδιωτικής, απαιτείται προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Eταιρείας. Το ίδιο ισχύει και για κάθε αλλαγή, αλλοίωση, προσαρμογή, μετάφραση και κάθε άλλη επεξεργασία του περιεχομένου, αλλά και για την τυχόν μεταβίβαση ή κοινοποίηση αυτού.

4. Πληροφορίες και Ευθύνη

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο έχουν ελεγχθεί και συγκεντρωθεί με τη δέουσα προσοχή. Ωστόσο, παρά την προσπάθεια της Eταιρείας προκειμένου το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο να είναι πλήρεις, έγκυρες και ακριβείς, η Eταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων αυτών. Η χρήση της ιστοσελίδας από κάθε χρήστη γίνεται με αποκλειστική του ευθύνη. Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου παρέχεται στους χρήστες αυτούσιο, χωρίς οποιαδήποτε μορφή εγγύησης και, ως εκ τούτου, η Eταιρεία δεν δεσμεύεται, δεν εγγυάται και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση αναφορικά με την ασφάλεια αυτού.

Η Eταιρεία και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες ή τυχόν άλλα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία και παράδοση του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου ή εν γένει στη λειτουργία αυτού σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται για οποιεσδήποτε ζημίες, άμεσες ή έμμεσες, επιγενόμενες ή παρεπόμενες, θετικές ή αποθετικές, που ενδέχεται να προκύψουν αναφορικά με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και αφορούν στη χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτού, καθώς και σε κάθε παράλειψη, ανακρίβεια, καθυστέρηση ή αποτυχία λειτουργίας, υποκλοπή ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τρίτους ή από προγράμματα υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση ιών και σε τυχόν άλλα σφάλματα ή ελαττώματα επ’ αυτού.

5. Πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους

Τυχόν πληροφορίες που προέρχονται από τρίτα μέρη συνιστούν έκφραση προσωπικών απόψεων των προσώπων αυτών. Η Eταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιου είδους πληροφορίες.

Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσμων («hyperlinks») σε άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες ανήκουν σε τρίτα μέρη και ως εκ τούτου δεν ευρίσκονται υπό τη διαχείριση της Eταιρείας και δεν υφίσταται δυνατότητα παρέμβασης στο περιεχόμενο αυτών. Οι πάροχοι των εξωτερικών αυτών διαδικτυακών ιστοτόπων φέρουν την πλήρη (αστική και ποινική ευθύνη) για την ασφάλεια και την εγκυρότητα του περιεχομένου και των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτούς. Ως εκ τούτου, η Eταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο ιστοσελίδων ή άλλων διαδικτυακών τοποθεσιών που συνδέονται με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η σύνδεση των χρηστών στους εξωτερικούς αυτούς διαδικτυακούς τόπους γίνεται υπ’ ευθύνη τους και σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες οφείλουν να απευθύνονται απευθείας στου παρόχους των ιστοτόπων αυτών για οτιδήποτε τυχόν προκύψει από την επίσκεψη και χρήση τους.

6. Πνευματική Ιδιοκτησία

Η ιστοσελίδα https://www.athineo.gr/ και το περιεχόμενο αυτής –χωρίς καμία επ’ αυτού εξαίρεση- αποτελούν αποκλειστικά πνευματική ιδιοκτησία της Eταιρείας και προστατεύονται από τους σχετικούς ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής/ πνευματικής ιδιοκτησίας.

7. Άδεια Χρήσης

Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων προβλέψεων στους παρόντες Όρους Χρήσης, η Eταιρεία παρέχει στους χρήστες περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του διαδικτυακού τόπου, σύμφωνα με την οποία οι χρήστες μπορούν να κάνουν χρήση των περιεχομένων σε αυτό αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς, μη – εμπορικούς σκοπούς. Δεν παραχωρείται κανένα δικαίωμα εμπορικής χρήσεως επί του διαδικτυακού τόπου ή του περιεχομένου αυτού. Η μη συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους, θα συνεπάγεται την αυτόματο και χωρίς πρότερη σχετική ειδοποίηση καταγγελία της παρεχόμενης άδειας χρήσης, με αποτέλεσμα η Eταιρεία να δικαιούται να εμποδίσει την πρόσβαση του χρήστη.

Η χρήση του ιστοτόπου από τους χρήστες οφείλει να κινείται εντός των πλαισίων που θέτει ο νόμος, η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. Σε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο συμπεριφοράς, ο χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει την Eταιρεία για κάθε ζημία που η ίδια υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

8. Aκυρότητα διατάξεων

Σε περίπτωση που μια ή περισσότερες από τις διατάξεις που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης θεωρηθεί για οποιονδήποτε λόγο άκυρη, παράνομη ή ανίσχυρη από οποιανδήποτε άποψη, η(οι) διάταξη(-εις) αυτή(-ες) θα θεωρείται ως μη γεγραμμένη στους παρόντες Όρους, ενώ οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

9. Εφαρμοστέο Δίκαιο & Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης, καθώς και κάθε τροποποίηση ή προσθήκη επ’ αυτών, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

10. Επικοινωνία

Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών σχετική με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, καθώς και για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αίτημα, ο χρήστης μπορεί να απευθυνθεί και να επικοινωνήσει με την εταιρεία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@athineo.gr .